Υπενθύμιση κωδικού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α : Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (pdf)    (word) 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B: Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα   (pdf)   (word)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την Απόδειξη της Εμπειρίας   (pdf)   (word)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ: ΄Εντυπο Δήλωσης Διαθεσιμότητας   (pdf)   (word)

  • Δεν υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής του ίδιου ενδιαφερόμενου και στα δύο μητρώα του ΙΝΣΕΤΕ (α. επαγγελματικής συμβουλευτικής και β. συμβούλων σύζευξης). Αρκεί κάθε συμμετοχή να συνοδεύεται από ξεχωριστό φάκελο υποψηφιότητας για κάθε μητρώο.
  • Η πρόσκληση και για τα δύο μητρώα είναι ανοικτή, δηλαδή, θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη οι αντίστοιχες δραστηριότητες της πράξης «Επιταγή  Εισόδου  για  Νέους  έως  29  Ετών  σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Την χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2016 υπολογίζεται η ενεργοποίηση του μητρώου στα πλαίσια του Β’ Κύκλου της πράξης. 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016