Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων

Αγαπητοί Πάροχοι.

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και σχετικά με τις διαδικασίες για την ένταξή σας στο Μητρώο Παρόχων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  • Οι Πάροχοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία κοινοπραξίες.
  • Οι Πάροχοι που συμμετέχουν σε κοινοπραξία δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων και μόνοι τους σαν Πάροχοι.
  • Στην περίπτωση που ένας Πάροχος κατάρτισης πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Παρόχων, αλλά η δομή του δεν διαθέτει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, τότε είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, η μίσθωση αδειοδοτημένης δομής κάποιου άλλου παρόχου κατάρτισης που είναι ήδη ενταγμένος στο Μητρώο Παρόχων ή κάποιου παρόχου μέλους Κοινοπραξίας, που είναι ήδη ενταγμένη στο Μητρώο Παρόχων, εντός πάντα της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

ΕΕΔΕ