Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων

Αγαπητοί Πάροχοι,

 Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σχετικά με την ένταξή σας στο Μητρώο Παρόχων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η ζητούμενη εμπειρία  υλοποίησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού, αποδεικνύεται με «σχετικές Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή», συνεπώς η Δήλωση Οριστικής Παραλαβής Υποέργου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 ΕΕΔΕ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016