Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση Καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στα μητρώα συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για εγγραφή στα μητρώα συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης  του Υποέργου 3 της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», το αργότερο έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00, δεδομένου ότι άμεσα άρχεται η ενεργοποίηση των εν λόγω μητρώων.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2016