Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση Μητρώου Ωφελουμένων.

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, ανακοινώνουμε τους πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά κύρια Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών»), του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.insete-training.gr .

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00, από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016