Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων.

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών (κεφ. 5.3.1. της οικείας πρόσκλησης) που απέστειλαν οι επιπλέον επιτυχόντες, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα http://insete-training.grοι ΚΑΥΑΣ των επιπλεόν ωφελουμένων που εντάσσονται στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων:

* Απόφοιτοι Πανεμπιστημίων/ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016