Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση για τους ωφελουμένους

Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το εξής:

Βάσει της Πρόσκλησης (η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Έργου http://www.insete-training.gr/article.php?id=81), προβλέπεται ότι η ανωτέρω Πράξη θα ακολουθήσει το σύστημα των Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας και θα υλοποιηθεί  σύμφωνα με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training vouchers) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ 3.966/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω.

Ειδική πρόβλεψη αυτής, στην παρ. 8 του αρθ. 4.2.6. «Κοινοί Εκπαιδευτικοί Όροι», ορίζει ότι «Κάθε άνεργος καταρτιζόμενος που ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει και πάλι σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης μόνο μετά την  παρέλευση διμήνου από την ολοκλήρωση προηγούμενου προγράμματος».

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ωφελούμενοι έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν την Πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και στο μεσοδιάστημα συμμετείχαν σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, δεν έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στην Πράξη πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών.

10/10/2016