Υπενθύμιση κωδικού
Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων

Σε συνέχεια απόφασης του αρμοδίου οργάνου του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων Β΄κύκλου των ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, έως και τη Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 24:00.

 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2016