Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς ωφελουμένους

Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.Α.ii και 2.1.Β.ii της οικείας Πρόσκλησης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο κάθε ωφελούμενος απαιτείται:

  • Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2017