Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Παρακαλούμε δείτε εδώ Νέα Ανακοίνωση σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Οι Συνδικαιούχοι,

ΙΝΣΕΤΕ – ΕΕΔΕ

Αθήνα, 26/04/2017