Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων που προβλέπονται από την οικεία πρόσκληση, ανακοινώθηκε στην ειδική ιστοσελίδα http://insete-training.gr το οριστικό Μητρώο ωφελουμένων: 

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ. 

* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.