Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση Μητρώου Ωφελουμένων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» -που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνουμε τους πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών»), του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.insete-training.gr .

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00, από σταθερό τηλέφωνο.