Υπενθύμιση κωδικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VOUCHER

Σε συνέχεια της σημερινής έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, τα οποία είναι:

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

και σας ενημερώνουμε για τη: 

Διαδικασία Ενεργοποίησης Voucher

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισής τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015. Η αναφερόμενη προθεσμία δύναται να τροποποιηθεί για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ, η οποία θα ανακοινωθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr.

Για να ενεργοποιήσετε την επιταγή κατάρτισής σας (voucher) θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1: Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε ωφελούμενος που έχει επιλεγεί μπορεί να αναζητά (μέσω της λειτουργίας του χάρτη που είναι διαθέσιμη στον παρόντα ιστότοπο), τους παρόχους κατάρτισης που δραστηριοποιούνται μία από τις Διοικητικές Περιφέρειες που ενδιαφέρεται και δήλωση κατά την υποβολή της αίτησής του Ανάλογα με τα θεματικά αντικείμενα που έχει δηλώσει ο κάθε πάροχος στην ιστοσελιδα του, ο ωφελούμενος επιλέγει αυτόν που επιθυμεί.

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή στους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, όπως προβούν στην καταλληλότερη επιλογή παρόχων κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και του προγράμματος. Οι Συνδικαιούχοι ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ δύνανται να προβούν σε καθολικούς επιτόπιους ελέγχους στο 100% των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν.

Βήμα 2: ο ωφελούμενος προσέρχεται στον πάροχο κατάρτισης που έχει επιλέξει, έχοντας μαζί του το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησής του (Σημείωση: σε περίπτωση που δεν το έχει μπορεί να το ανακτήσει από το σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του). Ο πάροχος κατάρτισης ανάλογα με το τι έχει δηλώσει στην αίτηση ο ωφελούμενος, τον ενημερώνει για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει.

Βήμα 3: ο πάροχος κατάρτισης έχοντας σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου, εξετάζει την αίτηση προκειμένου να δει αν τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή.

  • Σε περίπτωση που δεν είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης ακυρώνει την αίτηση του ωφελούμενου, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο τους λόγους για τους οποίους την ακύρωσε και ενημερώσει τον ωφελούμενο.
  • Σε περίπτωση που είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης επικυρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σε έντυπη μορφή στην ΕΕΔΕ εντός 3 ημερών. Από το σημείο αυτό και μετά η συγκεκριμένη αίτηση έχει κατοχυρωθεί από τον πάροχο και δεν είναι διαθέσιμη στους άλλους παρόχους κατάρτισης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ωφελούμενος δε θέλει να συνεργαστεί με κάποιο πάροχο κατάρτισης , θα πρέπει πριν την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης να ενημερώσει τους διαχειριστές του συστήματος προκειμένου να τον αποδεσμεύσουν. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει εγγράφως αποστέλλοντας στη διεύθυνση : Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61 ΤΚ 111 44 Αθήνα, ή στο mail: insete@eede.gr, αίτημα αποδέσμευσης στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται και το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησης του ωφελούμενου.

Βήμα 4: Τα δικαιολογητικά και η σύμβαση ελέγχονται από τους διαχειριστές του συστήματος προκειμένου να αποφανθούν αν τελικά θα ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης ή όχι.

Βήμα 5: Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής άσκησης και αφού επικυρωθεί από τους διαχειριστές του προγράμματος. Η σύμβαση θα πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή στην ΕΕΔΕ εντός 3 ημερών. Στο σημείο αυτό πάροχος κατάρτισης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία από την πλευρά του και περιμένει την τελική ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης από τους διαχειριστές του συστήματος. Από τη στιγμή που θα την ενεργοποιήσουν, τότε ο συγκεκριμένος ωφελούμενος μπορεί να δηλωθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Βήμα 6: Με την τελική ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης από τους διαχειριστές, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός 30 ημερών να προβεί σε δήλωση έναρξης τμήματος κατάρτισης στο οποί θα συμπεριλαμβάνεται και ο ωφελούμενος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης.