Υπενθύμιση κωδικού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης και Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή:

  • στο Μητρώο Παρόχων, οι Πάροχοι Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες κατλαρτισης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση, αρ. 3. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
  • στο Μητρώο Επιχειρήσεων, οι Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρέχουν στους ωφελούμενους θέσεις πρακτικής άσκησης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση, αρ.4.5 Πρακτική άσκηση - Όροι υλοποίησης

της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.