Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση χρονικής μετάθεσης/τροποποίησης της λήξης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική)

 

Σε συνέχεια της από 04.07.2017 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δυνάμει του σημείου x του κεφ. 1.5 Γενικοί 'Οροι (σελ. 23 της Πρόσκλησης), ανακοινώνεται η χρονική μετάθεση/τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) έως τις 15.02.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017