Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση νέων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων από το Μητρώο των Ωφελουμένων

Σε συνέχεια της από 28.07.2017 απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, και δεδομένου ότι υπάρχουν 452 κενές θέσεις ωφελουμένων, ανακοινώνεται ότι αυτές θα καλυφθούν με βάση την μοριοδότηση των αιτούντων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο μητρώο των ωφελουμένων. Ως εκ τούτου ανακοινώνονται 452 νέοι επιτυχόντες και 452 επιλαχόντες που προέρχονται από το μητρώο των ωφελουμένων του Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084.

Πίνακες Κατάταξης επιπλέον Επιτυχόντων:
* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων:
* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής  μέχρι και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017), στην ΕΕΔΕ (ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση).

Για την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ανακοίνωση επιτυχόντων, ήτοι αυτή μετατίθεται χρονικά για τους εν λόγω τελικούς επιλεγέντες έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017