Υπενθύμιση κωδικού
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων των 452 νέων επιτυχόντων και 452 επιλαχόντων που προέρχονται από το μητρώο των ωφελουμένων  για την Πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί και προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλετε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017) στη διεύθυνση:

ΕΕΔΕ
Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,
Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

 

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά του κεφαλαίου 5.3.1 της Πρόσκλησης, ήτοι:

 • Την Αίτηση Συμμετοχής σας

και

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας (παρακαλούμε να αποσταλεί το Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή όποιο άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τον αριθμό της και την ημερομηνία έκδοσής της).
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο - βάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας (παρακαλούμε να αποσταλεί το Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή όποιο άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τον αριθμό της και την ημερομηνία έκδοσής της).
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Σημαντική Σημείωση:

 • Σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.Α.ii και 2.1.Β.ii της οικείας Πρόσκλησης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο κάθε ωφελούμενος απαιτείται κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).
 • Για την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ανακοίνωση επιτυχόντων, ήτοι αυτή μετατίθεται χρονικά για τους εν λόγω τελικούς επιλεγέντες έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017