Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πράξη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών (κεφ. 5.3.1. της οικείας πρόσκλησης) που απέστειλαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες, σας ενημερώνουμε πως ανακοινώθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα  http://insete-training.gr/persons_results.php οι ΚΑΥΑΣ όσων ωφελουμένων εντάσσονται στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων:

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο. 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017