Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση χρονικής μετάθεσης/τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης.

 

Σε συνέχεια της από 17.04.2018 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δυνάμει του σημείου x του κεφ. 1.5 Γενικοί 'Οροι (σελ. 23 της οικείας Πρόσκλησης), ανακοινώνεται η χρονική μετάθεση/τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης έως τις 30.07.2018 ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ωφελούμενων στην διαπιστευμένη πιστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018