Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους Παρόχους Κατάρτισης της Πράξης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

Υπενθυμίζεται σε όλους του παρόχους κατάρτισης της Πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, ότι από τις 25.5.2018 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 679/2016 (GDPR).

 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, και δεδομένου ότι επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα ωφελούμενων της Πράξης, οφείλετε να τηρείτε  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος υλοποίησης της Πράξης, αλλά ακόμη και μετά την λήξη αυτής, οφείλετε να συμμορφώνεστε προς τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 679/2016, καθώς και προς όλους τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς, ως εκάστοτε ισχύουν αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, διαβίβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή/και αποκάλυψη οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας λαμβάνετε και επεξεργάζεστε  στο πλαίσιο της Πράξης, ιδίως δε κάθε προσωπικής πληροφορίας που αφορά στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

 

Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων, επισύρει βαρύτατες κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα.

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων της Πράξης, αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΣΕΤΕ και αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα οι υποχρεώσεις  ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ εδώ

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Σουλάκης Βασίλης,

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,

dpo@insete.gr,

Αμαλίας 34, Αθήνα 10558, 210 3244368 (εσωτ.310)

Αθήνα, 27.07.2018