Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους Παρόχους της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Θέμα: Χρονική μετάθεση/τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης

 

Δια της παρούσης ανακοινώνεται η παράταση του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000084 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & και Δια Βίου Μάθησης» έως τις 31.10.2019, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3107/12.6.2019 (ΑΔΑ: ΨΖ2Β465ΧΙ8-6ΑΦ) απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης».

Η παράταση χορηγήθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών των υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης των παρόχων και ακολούθως, η διαδικασία πληρωμής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 7.2 «Όροι και διαδικασία πληρωμής παρόχων κατάρτισης» των προσκλήσεων με αρ. 1/2015 και 2/2016.

 

Ως εκ τούτου, καλούνται για άλλη μια φορά οι πάροχοι που δεν έχουν αποστείλει έως σήμερα στο ΙΝΣΕΤΕ το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή τους, να το πράξουν ΑΜΕΣΑ.

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019