Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση προς τους Παρόχους της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

 

Αγαπητοί πάροχοι

Όπως γνωρίζετε (βλ. α’. την σχετική από 17 Ιουλίου 2019 επιστολή του ΙΝΣΕΤΕ και β’.  και την σχετική ανακοίνωση εδώ http://insete-training.gr/article.php?id=240,), στις 31 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώνεται το Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, MIS5000084» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην οποία λάβατε μέρος με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Κατά συνέπεια, παρακαλείστε όπως μας αποστείλετε ΆΜΕΣΑ  και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 18 Οκτωβρίου 2019 τα απαιτούμενα από τις Προσκλήσεις (1/2015 …ή/και 2/2016) δικαιολογητικά, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχετε αποστείλει παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του ΙΝΣΕΤΕ ή έχετε αποστείλει ελλιπώς. 

Μετά την παρέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2019, ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης δεν υφίσταται δυνατότητα καταβολής της αμοιβής σας με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ για μια ακόμη φορά να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην προσκόμιση στο ΙΝΣΕΤΕ των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκινήσουν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες την πληρωμής σας με βάση τα οριζόμενα στις με αρ. 1/2015 …ή/και 2/2016 Προσκλήσεις.

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019