Υπενθύμιση κωδικού
Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» που πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 23:59:59, σύμφωνα με την από 29/6/2015 αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr, οικεία Πρόσκληση.