Υπενθύμιση κωδικού
Αριθμός Ωφελουμένων Α’ κύκλου της Δράσης

Η υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί σε κύκλους με έκδοση διαδοχικών προσκλήσεων από τον Δικαιούχο.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 3.843 άτομα εκ των οποίων: 529 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 3.314 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Πίνακας: Ενδεικτική κατανομή ανά Περιφέρεια και αριθμό voucher

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  ΑΕΙ/ΤΕΙ

2ΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΤΙΚΗ

147

853

1000

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

125

710

835

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

17

133

150

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

8

50

58

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

32

218

250

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

44

276

320

ΗΠΕΙΡΟΣ

25

150

175

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

37

247

284

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

23

177

200

ΚΡΗΤΗ

36

264

300

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

15

97

112

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10

79

89

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10

60

70

ΣΥΝΟΛΟ

529

3314

3843

 Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου, οι Συνδικαιούχοι θα προχωρήσουν σε πρόσκληση Β’ κύκλου.