Υπενθύμιση κωδικού
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56688/14-07-2015 σχετικό έγγραφό του, ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν δύναται να τους χορηγήσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, επικαιροποιημένο ή μη, διότι «η διαδικασία εξατομικευμένης Προσέγγισης, αποτελεί μία διαδικασία πλήρως υποστηριζόμενη ηλεκτρονικά, η οποία απεικονίζεται στο ΟΠΣ του Οργανισμού».

 Σε συνάρτηση με τα παραπάνω:

- αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα κάνουμε δεκτή και τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

 - θα πρέπει να προσκομίζεται και μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία θα αναφέρει ότι: «ο υποψήφιος ωφελούμενος δεν έχει συμμετάσχει σε καμία Ενεργητική Πολιτική Απασχόλησης (π.χ. Voucher)» κατά το τελευταίο τετράμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.