Υπενθύμιση κωδικού
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης - Ορθή Επανάληψη

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56688/14-07-2015 σχετικό έγγραφό του, ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν δύναται να τους χορηγήσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, επικαιροποιημένο ή μη, διότι «η διαδικασία εξατομικευμένης Προσέγγισης, αποτελεί μία διαδικασία πλήρως υποστηριζόμενη ηλεκτρονικά, η οποία απεικονίζεται στο ΟΠΣ του Οργανισμού».

 Σε συνάρτηση με τα παραπάνω:

- αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα κάνουμε δεκτή και τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

 - σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 30 Ιουλίου 2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.