Υπενθύμιση κωδικού
Διευκρινίσεις και οδηγίες για τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης

Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Εξατομικευμένης Παρέμβασης, οι οποίες φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 30/07/2015, ο ωφελούμενος εφόσον έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλει Υ/Δ στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΥΑΣ του και θα δηλώνει ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την 30η Ιουλίου 2015.