Υπενθύμιση κωδικού
Αριθμός Ωφελουμένων Β΄κύκλου της Δράσης

Η υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί σε κύκλους με έκδοση διαδοχικών προσκλήσεων από τον Δικαιούχο.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στον δεύτερο κύκλο ανέρχεται σε 6.650 άτομα εκ των οποίων: 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Πίνακας: Ενδεικτική κατανομή ανά Περιφέρεια και αριθμό voucher

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  ΑΕΙ/ΤΕΙ

2ΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΤΙΚΗ

263

1.391

1.654

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

218

1.081

1.299

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

29

206

235

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

18

96

114

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

57

335

392

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

82

452

534

ΗΠΕΙΡΟΣ

46

241

287

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

70

426

496

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

43

278

321

ΚΡΗΤΗ

90

653

743

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

35

239

274

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

21

154

175

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

22

104

126

ΣΥΝΟΛΟ

994

5.656

6.650

 

11/03/2016