Υπενθύμιση κωδικού
Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ
 
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης  του Υποέργου 3 της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», και θα ενημερωθούν επισήμως και αρμοδίως από το ΙΝΣΕΤΕ, τόσο οι υποψήφιοι που εντάσσονται στο μητρώο, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης όσο και εκείνοι που δεν εντάσσονται λόγω μη πλήρωσης των on/off κριτηρίων της πρόσκλησης.
 
Σημειώνεται ότι το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το ΙΝΣΕΤΕ ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την οικεία πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
 
Αθήνα, 19 Μαΐου 2016