Υπενθύμιση κωδικού
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσουν οι Δικαιούχοι, έχουν άνεργοι νέοιοι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 994 ωφελούμενους, απαιτείται:

              i.      Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου/ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

            ii.      Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

          iii.      Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

           iv.      Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στους Συνδικαιούχους. Εναλλακτικά, αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα γίνεται δεκτή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 10 Απριλίου 2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

             v.      Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 5.656 ωφελούμενους, απαιτείται:

              i.      Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

            ii.      Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).

          iii.      Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

           iv.      Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στους Συνδικαιούχους. Εναλλακτικά, αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα γίνεται δεκτή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 10 Απριλίου 2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

             v.      Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Μπορώ να υποβάλλω δύο αιτήσεις συμμετοχής;

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας μία ειδικότητα από τις ειδικότητες της παραγράφου 4.1 της πρόσκλησης, σε μια κύρια και – προαιρετικά - σε δύο εναλλακτικές Διοικητικές Περιφέρειες υλοποίησης του προγράμματος, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Ποιές είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 11/03/2016 και λήγει την 10/04/2016 και ώρα 24.00.

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και κατάταξης και εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Πού θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων και προκειμένου οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση αυτή, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ για έλεγχο, στη διεύθυνση:

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)                                                                                                                                    Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61                                                                                                                                                               111 44 Αθήνα

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου. Ποιά είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;
 1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2015 για εισοδήματα 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
 2. Βαθμός πτυχίου
 3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εκ των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας.
 5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας
 6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Σημειώνουμε ότι μοριοδοτούνται τόσο οι άνεργοι που δεν δήλωσαν καν συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση, όσο και οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση αλλά δεν επελέγησαν καθώς και όσοι επελέγησαν αλλά δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα.
 7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 120 μόρια,η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι µε την συγκριτικά μεταγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως. Αν η ημερομηνία γέννησης είναι ίδια τότε επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Είμαι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Ποιά είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

1)      Ηλικία υποψηφίου.

2)      Κατοχή τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3)      Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, μίας εκ των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας

4)      Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας

5)      Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

6)      Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Σημειώνουμε ότι μοριοδοτούνται τόσο οι άνεργοι που δεν δήλωσαν καν συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση, όσο και οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση αλλά δεν επελέγησαν καθώς και όσοι επελέγησαν αλλά δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα.

7)      Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2015 για εισοδήματα 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι µε την μεταγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία τότε επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Τι πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσω για την απόδειξη καλής γνώσης ξένης γλώσσας;

Τα πιστοποιητικά για την απόδειξη της καλής γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης.

Έχω σπουδάσει και έχω αποκτήσει το πτυχίο μου στην Αγγλία, απαιτείται να προσκομίσω πιστοποιητικό για την απόδειξη ξένης γλώσσας;

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας εάν η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Έχω Advanced για την γνώση Αγγλικών. Είναι αποδεκτό;

Ναι, είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο υψηλότερο σε μοριοδότηση κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο αμέσως επόμενο σε μοριοδότηση κριτήριο και στο αντιστοίχως επόμενο κλπ. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, προηγούνται οι υποψήφιοι µε την μεταγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία τότε επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Πώς θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr.

Μέχρι πότε μπορώ να ενεργοποιήσω το voucher;

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων και προκειμένου οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων, θα πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση αυτή, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ για έλεγχο

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας έως τις 31/05/2016.

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται, μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για την πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου και της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα και την αποστολή της στους Συνδικαιούχους και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.3. της πρόσκλησης.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;

Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης.

Μπορώ να υπογράψω σύμβαση με δύο παρόχους;

Όχι, ο κάθε πάροχος μέσω του μηχανογραφικού συστήματος μπορεί να ελέγχει εάν το voucher είναι σε ισχύ και εάν έχει υπογράψει σύμβαση με άλλο πάροχο.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή εισόδου;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

              i.      Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

            ii.      Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στους Συνδικαιούχους, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή οι Συνδικαιούχοι ενημερώνουν τον υποψήφιο και διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

          iii.      Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 4.6.1, περ. Β και Γ της πρόσκλησης.

           iv.      Εάν ο ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη δράση (από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και έως τη λήξη της πρακτικής άσκησης).

             v.      Εάν ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης.

Πότε και πού θα καταβληθεί το επίδομα;

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης.

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης της α’ φάσης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της α’ φάσης της πρακτικής άσκησης.

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης της β’ φάσης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της β’ φάσης της πρακτικής άσκησης και των διαδικασιών πιστοποίησης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις διαδικασίες πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Τόσο το επίδομα θεωρητικής, όσο και τα επιδόματα α’ και β’ φάσης της πρακτικής άσκησης θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει στο Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ για την ένταξή του στο οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων;

Ο ωφελούμενος για την οριστική ένταξή του στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να προσκομίσει στους Συνδικαιούχους:

 1. Την Αίτηση Συμμετοχής του

και

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τυπικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 01/12/2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι Συνδικαιούχοι ή και οι Σύμβουλοι δύνανται να ζητήσουν την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών στοιχείων από τους Ωφελούμενους τα οποία αναφέρονται στην Αίτηση τους.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση;

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση Β’ κύκλου, αφορά σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, οι οποίες (υπηρεσίες) περιλαμβάνουν:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας,συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Πού μπορώ να δω τον αριθμό της κάρτας ανεργίας μου;

Ο προσωπικός αριθμός σας της Κάρτας Ανεργίας, είναι ο Αριθμός Συναλλασσόμενου που αναγράφεται στο εσωτερικό του Δελτίου σας. Εάν δεν διαθέτετε δελτίο ανεργίας, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιον κοντινό σας ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκδώσετε άμεσα μία.

karta_anergias

Θα πρέπει να πληρώσω κάτι για τη συμμετοχή μου στη Δράση;

Όχι. Η Δράση είναι 100% επιδοτούμενη. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως εξής:

α) Για μεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση),

β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκτός από το Δελτίο Ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτω και κάποιο άλλο κριτήριο;

Εκτός του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

 • Τραπεζικό Λογαριασμό, στον οποίο θα πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα μηδενικού Λογαριασμού σε κάποιο κατάστημα.
 • ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα!
Γιατί είναι απαραίτητο να διαθέτω Τραπεζικό λογαριασμό;

Ο λογαριασμός σας στην Τράπεζα, θα χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση του εκπαιδευτικού επιδόματος και του επιδόματος της πρακτικής άσκησης.

Σε ποιες περιοχές θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα;

Η Δράση αφορά όλη την Ελλάδα.

Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μου στη Δράση;

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο (callcenter) 801 11 15255, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.

Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει αποθηκεύσει ή δεν έχει εκτυπώσει την αίτηση συμμετοχής του;

Στην ιστοσελίδα http://www.insete-training.gr υπάρχει η λειτουργία «Ανάκτηση Αίτησης Ωφελούμενου» στην οποία συμπληρώνοντας τον Α.Μ.Κ.Α., τον Α.Φ.Μ. και τον ΚΑΥΑΣ σας, μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτησή σας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν πρόλαβε να σημειώσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος ξέχασε να σημειώσει τον ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Ανάκτηση ΚΑΥΑΣ Ωφελούμενου» της ιστοσελίδας http://www.insete-training.gr συμπληρώνοντας τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ του.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο παρόχων;

Δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο μητρώο παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Β) Οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα στις Διοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες διαθέτουν ίδιες αδειοδοτημένες Δομές (με την επιφύλαξη της αμέσως κατωτέρω αναφερόμενης περίπτωσης Δ.)

Γ) Οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν καταρτίσει τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα σε προγράμματα κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού εντός της τελευταίας 5ετίας, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται από σχετικές Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.

Δ) Κάθε πάροχος κατάρτισης για να ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 9.16031/Οικ.3.2815 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1999/15.9.2009) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» και τις Οδηγίες "Σχεδιάζοντας για Όλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εν λόγω προσβασιμότητα αποδεικνύεται βάσει του πιστοποιητικού του EOΠΠΕΠ, ως αρμόδιου φορέα για την αδειοδότηση των Παρόχων κατάρτισης σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές. Στην περίπτωση που ένας πάροχος κατάρτισης πληροί τις προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων, αλλά η δομή του δεν διαθέτει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, τότε είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, η μίσθωση αδειοδοτημένης δομής κάποιου άλλου παρόχου κατάρτισης, που είναι ήδη ενταγμένος στο Μητρώο Παρόχων εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

Επιπροσθέτως στο Μητρώο παρόχων μπορούν να μετέχουν:

 • Κοινοπραξίες από αδειοδοτημένους παρόχους κατάρτισης που πληρούν έκαστος εξ αυτών τις ελάχιστες προϋποθέσεις ως κατωτέρω:
 • Είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα στις Διοικητικές Περιφέρειες, όπου διαθέτουν τα ίδια αδειοδοτημένες Δομές.
 • Ο Leader της κοινοπραξίας πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού και να έχει καταρτίσει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα σε προγράμματα κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού εντός της τελευταίας 5ετίας, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει να έχουν καταρτίσει αθροιστικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα σε προγράμματα κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού εντός της τελευταίας 5ετίας, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται από σχετικές Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
 • Τα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχουν εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 9.16031/Οικ.3.2815 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1999/15.9.2009) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» και τις Οδηγίες "Σχεδιάζοντας για Όλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εν λόγω προσβασιμότητα αποδεικνύεται από την προσκόμιση από τον πάροχο κατάρτισης του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού του ΕΚΕΠΙΣ (ΕΟΠΠΕΠ), ως αρμόδιου φορέα για την πιστοποίηση των ΚΔΒΜ κατά τις παραπάνω προδιαγραφές.
Ποιές είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης αρχίζει από τις 11/03/2016.

Ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών μπορεί να είναι πάροχος στο πρόγραμμα;

Ναι, μπορεί ως Κέντρο Δια Βίου μάθησης επιπέδου 1, αρκεί να καλύπτει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της πρόσκλησης. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να συμμετέχει ως Leaderή ως μέλος κοινοπραξίας, σύμφωνα πάλι με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3 της πρόσκλησης.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων;

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.

Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης με βάση την Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACEREV.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εμπίπτουν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που υπάγονται στον ΣΤΑΚΟΔ 94 "Δραστηριότητες οργανώσεων" θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο.

Στα πλαίσια της δράσης θα δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ανωτέρω Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι αυτές που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την
 • Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
 • Τον κλάδο δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων. Στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση οι Σύμβουλοι και θα ενημερώνουν τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της δεύτερης Συνεδρίας.

Πότε ξεκινά ένα πρόγραμμα κατάρτισης;

Από την ενεργοποίηση της επιταγής (σύναψη σύμβασης μεταξύ  καταρτιζόμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης για πρακτική άσκηση) ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο εντός 15 ημερών.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας πάροχος δεν ξεκινήσει στο διάστημα των 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το πρόγραμμα;

Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερών, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, εφόσον η επιταγή του είναι σε ισχύ.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις πρακτικής;

Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • Οι απολύσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρ. 5 παρ. 1 του Ν.2112/1920, όπως ισχύει.
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση των συνδικαιούχων.

Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.

Μπορεί να αντικατασταθεί μια επιχείρηση πρακτικής;

Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Ι) η επιχείρηση πρακτικής άσκησης: α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ) τεθεί σε αδράνεια, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση,

ΙΙ) α) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης, β) συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας, γ) άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στους Συνδικαιούχους.

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση πρακτικής άσκησης παύσει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με έναν ωφελούμενο, αυτός θα μπορεί, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 420 ωρών πρακτικής άσκησης που απαιτεί η πρόσκληση, να τοποθετηθεί σε άλλη επιχείρηση, κατόπιν συνεννόησης με τον Σύμβουλο και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ και τις προτιμήσεις του, σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (άρθρο 4.5, παρ. 2 της πρόσκλησης).

Πότε μπορεί να ξεκινήσει η πρακτική άσκηση;

Η θεωρητική κατάρτιση σε ένα τμήμα, προηγείται χρονικά της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, κατ΄ εξαίρεση δύναται να ξεκινά ταυτόχρονα με τη θεωρητική κατάρτιση στις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.1 της πρόσκλησης ή να άρχεται σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

Η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση, όταν διενεργούνται παράλληλα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το μέγιστο αριθμό ωρών κατάρτισης ημερησίως, ήτοι 8 ώρες, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.1 της πρόσκλησης.

Σε ποιές περιπτώσεις διαγράφεται ένας πάροχος κατάρτισης από το μητρώο;

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου κατάρτισης με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης, οι Συνδικαιούχοι ενημερώνουν εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις τυχόν ενέργειές της που μπορεί να οδηγήσουν και στη διαγραφή αυτού από το οικείο Μητρώο.

Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της δράσης θα δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ανωτέρω Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι αυτές που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την
 • Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
 • Τον κλάδο δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων. Στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση οι Σύμβουλοι και θα ενημερώνουν τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της δεύτερης Συνεδρίας.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων;

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.

Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης με βάση την Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACEREV.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εμπίπτουν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που υπάγονται στον ΣΤΑΚΟΔ 94 "Δραστηριότητες οργανώσεων" θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο.

Ποιά είναι η αναλογία Απασχολουμένων - Ωφελουμένων πρακτικής άσκησης;

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ' ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1 – 5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6 – 10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11 – 50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

51 – 70

Έως 35 Άτομα

71 – 250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

251 – 418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζομένου.

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων - Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο της δράσης.

Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της δράσης θα δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ανωτέρω Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι αυτές που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την
 • Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
 • Τον κλάδο δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων. Στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση οι Σύμβουλοι και θα ενημερώνουν τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της δεύτερης Συνεδρίας.

Πώς μπορώ να απασχολήσω συγκεκριμένο/η ωφελούμενο/η;

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις πρακτικής;

Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • Οι απολύσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρ. 5 παρ. 1 του Ν.2112/1920, όπως ισχύει.
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση των συνδικαιούχων.

Μπορεί να αντικατασταθεί μια επιχείρηση πρακτικής;

Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Ι) η επιχείρηση πρακτικής άσκησης:

α) παύσει τη λειτουργία της,

β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα,

γ) τεθεί σε αδράνεια,

δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση,

ΙΙ) α) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης,

β) συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας,

γ) άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στους Συνδικαιούχους.

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση πρακτικής άσκησης παύσει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με έναν ωφελούμενο, αυτός θα μπορεί, προκειμένου να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 420 ωρών πρακτικής άσκησης που απαιτεί η πρόσκληση, να τοποθετηθεί σε άλλη επιχείρηση, κατόπιν συνεννόησης με τον Σύμβουλο και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ και τις προτιμήσεις του, σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (άρθρο 4.5, παρ. 2 της πρόσκλησης).

Δικαιούνται συμμετοχής οι συνταξιούχοι;

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση του ΙΝΣΕΤΕ : «Οι  Σύμβουλοι  για  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  τους   θα  υπογράψουν σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με το ΙΝΣΕΤΕ».

Αναφορικά με το αν μπορεί κάποιος ως συνταξιούχος να υπογράψει τέτοιου είδους σύμβαση, υπό ποιους όρους καθώς και τί αυτό συνεπάγεται, είναι ζήτημα που θα πρέπει να ελέγξει ο ενδιαφερόμενος με τον οικείο ασφαλιστικό φορέα του.

Δικαιούνται συμμετοχής οι δημόσιου υπάλληλοι;

Υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 31 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Αρκεί μια απλή βεβαίωση εργοδότη για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας;

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 5.2 των οικείων προσκλήσεων.

Δικαιούνται συμμετοχής οι έχοντες ατομική επιχείρηση;

Σύμφωνα με τις οικείες προσκλήσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ατομικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά ως φυσικά πρόσωπα, ως εκ τούτου δεν υπάρχει απαγόρευση.

Το Έντυπο Δήλωσης Διαθεσιμότητας διαθέτει επιλογή Περιφέρειας και όχι νομού. Αυτό σημαίνει ‘διαθεσιμότητα’ για όλους τους νομούς της εκάστοτε περιφέρειας;

Η διαθεσιμότητα αναφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας. Στις παρατηρήσεις του σχετικού εντύπου και στο πεδίο παρατηρήσεις μπορούν να σημειωθούν από τον ενδιαφερόμενο οποιεσδήποτε σχετικές παρατηρήσεις του σχετικές με τη διαθεσιμότητά του.

Η συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω μητρώα επιτρέπει/αποκλείει την πιθανή συνεργασία μου με πάροχο/ους κατάρτισης, ως εκπαιδευτή;

Αυτό   που   προβλέπεται   από   τις   οικείες   προσκλήσεις   είναι   ότι οι   ενδιαφερόμενοι   προκειμένου   να   ενταχθούν   στο   Μητρώο   Συμβούλων απαιτείται «να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους σχέση εξαρτημένης εργασίας με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της Πράξης».

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι εφόσον κάποιος επιλεγεί ως σύμβουλος κατά τους όρους της οικείας πρόσκλησης   και συνάψει σύμβαση με το ΙΝΣΕΤΕ, θα εγγυάται και δεσμεύεται ότι   καθόλη την διάρκεια της συμβουλευτικής δεν θα συνάψει   σύμβαση εξαρτημένης          εργασίας                με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της Πράξης.

Θα καταρτισθεί πίνακας από τον οποία θα επιλεχθεί ο έχων τα περισσότερα μόρια;

Δεν θα καταρτιστεί πίνακας μοριοδότησης των προϋποθέσεων συμμετοχής και προσόντων των Συμβούλων καθώς πρόκειται για on/off κριτήρια που δεν μοριοδοτούνται.

Πόσοι σύμβουλοι θα υπάρχουν ανά Νομό; Ποιά η αμοιβή των συμβούλων;

Τα ανωτέρω θα προσδιοριστούν μετά την οριστική κατανομή του αριθμού των ωφελουμένων.

Έχουν ορισθεί οι χώροι για τη διενέργεια των συνεδριών Συμβουλευτικής;

Στην Περιφέρεια της Αττικής η διενέργεια των συνεδριών Συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της συνδικαιούχου ΕΕΔΕ στην Αθήνα (Λεωφόρος Ιωνίας 200). Στο Νομό Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της συνδικαιούχου ΕΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη (Λεόντος Σοφού 3). Στο νομό Ηρακλείου στα γραφεία της συνδικαιούχου ΕΕΔΕ στο Ηράκλειο (Κονδυλάκη 105 & Βάρνης). Στο Νομό Αχαΐας, στα γραφεία της συνδικαιούχου ΕΕΔΕ, στην Πάτρα (Πίνδου 1). Στις λοιπές Περιφέρειες θα διεξαχθούν σε χώρους (ξενοδοχείων κ.λπ) που θα οριστικοποιηθούν μετά την οριστική κατανομή των ωφελουμένων.

Θα μπορούσε να υποβάλλει αίτηση για το μητρώο συμβούλων κάποιος που βρίσκεται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας σε πάροχο κατάρτισης;

Σε περίπτωση που υπάρχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του εν ισχύ σύμβαση εργασίας, τότε προκύπτει κώλυμα συμμετοχής του ενδιαφερομένου στο μητρώο των συμβούλων.

Η 36μηνη και 3χρονη επαγγελματική εμπειρία (αντίστοιχα με το μητρωο) μπορεί να είναι γενική ή να αναφέρεται σε επαγγελματικό προσανατολισμό; Σε τι αντικείμενο και κλάδο να είναι η εργασιακή εμπειρία;

Η εμπειρία μπορεί να είναι γενική.

Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων

Αγαπητοί Πάροχοι,

 Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σχετικά με την ένταξή σας στο Μητρώο Παρόχων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η ζητούμενη εμπειρία  υλοποίησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον κλάδο του Τουρισμού, αποδεικνύεται με «σχετικές Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή», συνεπώς η Δήλωση Οριστικής Παραλαβής Υποέργου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 ΕΕΔΕ